อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
3021
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month64
LastMonth Last Month183
ThisYear This Year1,218
LastYear Last Year1,498

 

 

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.จบ

สถานศึกษา

   ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)    

   B.Ed. (Social Studies)

  พ.ศ. 2540

   สถาบันราชภัฏนครปฐม  นครปฐม

 

   ปริญญาโท สาขาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

   มหาบัณฑิต (รป.ม.) M.P.A (MASTER OF

   PUBLIC ADMINISTRATION)

  พ.ศ.2546

   มหาวิทยาลัยสยาม  กรุงเทพมหานคร

 

   ปริญญาโท สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ไทย

   (ศศ.ม.) M.A. HISTORY (THAI)

  พ.ศ.2550

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   กรุงเทพมหานคร

                          

   ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา  

   วิชาเอก การบริหารการศึกษา  Ph.D.

   (EDUCATION ADMINISTRATION)

  พ.ศ.2557

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม