อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
1695
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month48
LastMonth Last Month118
ThisYear This Year1,390
LastYear Last Year305

 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss. Nuttawan pumdeeying

       หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  โปรแกรมวิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000  หมายเลขโทรศัพท์ 034 -109300 ต่อ 3229

โทรสาร 034 – 261064  เบอร์โทรศัพท์ 081-7216176

E-mail : nut@npru.ac.th , naat17@hotmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์

กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา