อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

Statistics Statistics
4902
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month89
LastMonth Last Month194
ThisYear This Year1,019
LastYear Last Year2,080

 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss. Nuttawan pumdeeying

       หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  โปรแกรมวิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000  หมายเลขโทรศัพท์ 034 -109300 ต่อ 3229

โทรสาร 034 – 261064  เบอร์โทรศัพท์ 081-7216176

E-mail : nut@npru.ac.th , naat17@hotmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์

กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา