Statistics Statistics
1628
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month42
LastMonth Last Month267
ThisYear This Year1,628
LastYear Last Year0

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ

 1. เป็นอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ
 3. ห้ามนำกระเป๋า ถุง แฟ้มเข้ามาในห้องสมุด ให้ฝากไว้ในช่องเก็บเอกสารหน้าห้องสมุด
 4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
 5. หนังสืออ่านเสร็จแล้ว นำไปเก็บหรือวางไว้บนโต๊ะ
 6. วารสารและหนังสือพิมพ์อ่านเแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
 7. ห้ามฉีก ขีด เขียน ขโมย หนังสือห้องสมุด
 8. ไม่เล่นหรือส่งเสียงดังในห้องสมุด
 9. ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องสมุด
 10. ให้บรรณารักษ์ตรวจหนังสือหรือสิ่งของทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด

วิธีสมัครสมาชิกห้องสมุด

 1. ผู้มีสิทธิ์ทำบัตรสมาชิกได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. ติดต่อขอทำบัตรที่เคาเตอร์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป เงิน 5 บาท