Statistics Statistics
9363
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month63
LastMonth Last Month78
ThisYear This Year423
LastYear Last Year942

ผลงานวิชาการ

  • นพดล ผู้มีจรรยา.(2557). การให้บริการแบบเคลื่อนที่สำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา.4(7), 34-42.
  • นพดล ผู้มีจรรยา และณมน จีรังสุวรรณ. (2555).การพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learningด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แท็บเล็ตและ QR Code.วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 8(26), 13-24.
  • นพดล ผู้มีจรรยา และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2555 (น. 235-243).กรุงเทพ ฯ: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
  • นพดล ผู้มีจรรยา และปณิตา วรรณพิรุณ. (2556). การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต. วารสารครุศาตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 4(1), 93-103.
  • นพดล ผู้มีจรรยา และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2555).การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning Problem-based Learning in Ubiquitous Learning Environment. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 23(3), 92-101.
  • นพดล ผู้มีจรรยา และสิทธิชัย ลายเสมา. (2557).การออกแบบระบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบยูบิควิตัสตามบริบทของผู้เรียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (น. 1353-1360). นครปฐม :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
  • ปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์ และนพดล ผู้มีจรรยา. (2559). การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนอุปกรณ์พกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (น. 566-573). นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
  • เสาวภา สืบดี และนพดล ผู้มีจรรยา. (2559). การพัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์พกพาแบบนำตนเอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (น. 574-581). นครปฐม :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
  • Phumeechanya, N., & Wannapiroon, P. (2014). Design of problem-based with scaffolding learning activities in ubiquitous learning environment to develop problem-solving skills. Procedía-Social and Behavioral Sciences, 116, 4803-4808.