Statistics Statistics
3908
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month73
LastMonth Last Month108
ThisYear This Year1,048
LastYear Last Year1,571

 

5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Technology) 3(2-2-5)

ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยาภายหลังการเก็บเกี่ยว หลักปฏิบัติในการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลผลิต มาตรฐานโรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันกำจัด 

เอกสารมคอ. 3