Statistics Statistics
4349
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month138
LastMonth Last Month142
ThisYear This Year138
LastYear Last Year1,351

 

5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Technology) 3(2-2-5)

ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยาภายหลังการเก็บเกี่ยว หลักปฏิบัติในการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลผลิต มาตรฐานโรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันกำจัด 

เอกสารมคอ. 3