Statistics Statistics
5859
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month174
LastMonth Last Month331
ThisYear This Year1,648
LastYear Last Year1,351

 

5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Technology) 3(2-2-5)

ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยาภายหลังการเก็บเกี่ยว หลักปฏิบัติในการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลผลิต มาตรฐานโรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันกำจัด 

เอกสารมคอ. 3