Statistics Statistics
3525
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month77
LastMonth Last Month145
ThisYear This Year665
LastYear Last Year1,571

 

5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Technology) 3(2-2-5)

ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยาภายหลังการเก็บเกี่ยว หลักปฏิบัติในการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลผลิต มาตรฐานโรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันกำจัด 

เอกสารมคอ. 3