บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

 1. อนุกรรมการสมทบ คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 82/2562 new
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0554.10/สวพ.1196 new
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0554.10/สวพ.1156 
 4. กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 90/2559
 5. กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 97/2558
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1561/2559
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1610/2558

 

บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อสารมวลชน

 1. "กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในรายการ หยิบมาถก ยกมาคุย ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 [รายการฯ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz (CU RADIO)] 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสอบ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0512.15/00392 new
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 6158/ว 17 new
 3. ผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือเชิญที่ วรส. 216/2561 new
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามคำสั่งคณะรัฐศาสตร์ ที่ 28/2561  
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom power for sustainable development)” ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0560.09/1081 Download
 6. ผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือเชิญที่ วรส. 125/2561 
 7. ผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือเชิญที่ วรส. 096/2561 
 8. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0512.15/01083 
 9. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามหนังสือเชิญที่ ศธ 0518.05/3491 
 10. กรรมการผู้อ่านผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/1770 

 11. ผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือเชิญที่ วรส. 075/2560

 12. ผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือเชิญที่ วรส. 023/2560

 13. กรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/2838

 14. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/2645

 15. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/2410 

 16. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/240

 17. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/2096

 18. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/1710

 19. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 6211/1081

 20. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 0530.1 (9.4.1)/25

 21. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความในโครงการการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 “สัปดาห์วิชาการ มมส. จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม (From Local Wisdom to Global Recognition for the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province)” ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 0530.1 (9.4.1)/377 

ผู้ประเมินหน่วยงานภายนอก

 1. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 115/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 new
 2. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 new
 3. ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม new
 4. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 5. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามบันทึกตกลงการจ้างสัญญา เลขที่ 82/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
 6. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 189/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559
 7. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
 8. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามบันทึกตกลงการจ้างสัญญา เลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 9. ประธานโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามบันทึกตกลงการจ้างลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 10. กรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จังหวัดสมุทรสาคร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1968/2558

กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

 1. กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 2. กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Download
 3. กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยากรหน่วยงานภายนอก

 1. วิทยากรงานเสวนาทางวิชาการ “งานวิจัยเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1: ท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และชุมชนสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุม นคร ศรีวิจารณ์ ชั้น 2 อาคารสถาปัตยกรรม 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 0513.11101/0589


Statistics Statistics
29707
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month286
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year286
LastYear Last Year6,441