บทความในเอกสารอื่น/คู่มือ

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "ความสำเร็จในการทำวิจัย." ใน คู่มือความรู้ ทำวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, หน้า 14-15.

บทความในหนังสือ

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "จากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ: การบริหาร 3 generations ให้รักและผูกพันต่อองค์การด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ." ใน เรื่องเล่าของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเล่า. นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป.

บทความในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2553. “ประโยชน์ของชาติ..ประโยชน์ ส่วนตน ความขัดแย้งที่ไม่ลงตัว.” มติชนออนไลน์, 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. อ่านออนไลน์


Statistics Statistics
29720
Online User Online2
Today Today34
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month299
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year299
LastYear Last Year6,441