บทความในเอกสารอื่น/คู่มือ

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "ความสำเร็จในการทำวิจัย." ใน คู่มือความรู้ ทำวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, หน้า 14-15.

บทความในหนังสือ

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "จากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ: การบริหาร 3 generations ให้รักและผูกพันต่อองค์การด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ." ใน เรื่องเล่าของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเล่า. นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป.

บทความในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2553. “ประโยชน์ของชาติ..ประโยชน์ ส่วนตน ความขัดแย้งที่ไม่ลงตัว.” มติชนออนไลน์, 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. อ่านออนไลน์


Statistics Statistics
27111
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month180
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,131
LastYear Last Year4,634