ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

วารสารวิชาการนอกหน่วยงาน

บทความวิจัย

 1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2553. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ: กรณีศึกษาแบบเจาะจงของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 1, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553), หน้า 50-65.

บทความวิชาการ

 1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2562. “สวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชน: ความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึง และโอกาส.” รัฐสภาสาร, 67, 2 (มีนาคม - เมษายน 2562), หน้า 99-115. Download new
 2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2561. "การค้ามนุษย์: สถานการณ์และกลไกการแก้ไขปัญหา." รัฐสภาสาร, 66, 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561), หน้า 83-97. Download new
 3. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2561. "ความสุขในสถานที่ทำงาน: ข้อพิจารณาและแนวปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน." รัฐสภาสาร, 66, 5 (กันยายน - ตุลาคม 2561), หน้า 134-150. Download new
 4. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และรัตนากร นามวงษ์. 2561. "การคุ้มครองลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560: ปัญหาและข้อพิจารณาสำหรับการนำไปใช้." รัฐสภาสาร, 66, 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2561), หน้า 70-84. Download new
 5. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2560. "การเสริมพลังอำนาจของประชาชนในการขับเคลื่อนงานการบริหารท้องถิ่นสู่การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน." วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 5, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560), หน้า 31-42. Download
 6. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี. 2557. "ธรรมาภิบาล: แนวคิดและการประยุกต์ในระบบราชการ." วารสารดำรงราชานุภาพ, 14, 49 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557), หน้า 17-32.
 7. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี. 2556. "ความหลากหลายและความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์." วารสารดำรงราชานุภาพ, 13, 47 (เมษายน - มิถุนายน 2556), หน้า 19-25. Download
 8. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี. 2556. "การเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์." วารสารดำรงราชานุภาพ, 13, 47 (เมษายน - มิถุนายน 2556), หน้า 54-62. Download
 9. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2556. "แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเมืองโบราณและวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร." วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 6, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556), หน้า 14-22. Download
 10. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี. 2556. "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC) สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา." วารสารดำรงราชานุภาพ, 13, 46 (มกราคม - มีนาคม 2556), หน้า 61-68. 
 11. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลนครนครปฐม: การจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการให้บริการ." วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2, 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555), หน้า 53-72.
 12. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี. 2555. "ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน: ร่างตัวแบบในการนำไปปฏิบัติ." วารสารดำรงราชานุภาพ, 12, 45 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555), หน้า 19-24.
 13. นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี. 2555. "แผนพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ: จุดร่วมด้านการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนและคุณลักษณะอุดมศึกษาไทยในอนาคต." วารสารดำรงราชานุภาพ, 12, 44 (กรกฎาคม - กันยายน 2555), หน้า 21-30.  Download
 14. ไชยณัฐ ดำดี และนิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2554. "การศึกษาและแรงงานไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน." วารสารดำรงราชานุภาพ, 11, 41 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554), หน้า 43-49.
 15. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2554. "ธรรมาภิบาล: หลักการและแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา." วารสารดำรงราชานุภาพ, 11, 40 (กรกฎาคม - กันยายน 2554), หน้า 49-55.
 16. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2553. "ทุนมนุษย์: อำนาจการจัดการความรู้ขององค์กร." วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 3, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2553), หน้า 25-33. Download

บทความวิจารณ์หนังสือ/บทความแนะนำหนังสือ

 1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2559. "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 7, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559), หน้า 181-184. Download
 2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2557. "หลักรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและกระบวนการ." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 5, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557), หน้า 177-181. Download
 3. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศ." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 3, 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555), หน้า 177-182. Download
 4.  นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2554. "กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 2, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554), หน้า 5-9. Download


Statistics Statistics
29712
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month291
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year291
LastYear Last Year6,441