ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

วารสารวิชาการในหน่วยงาน

บทความวิจัย

  1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2557. "พฤติกรรมการบริโภคสื่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 6, 1, หน้า 103-113.
  2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2556. "การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาการประเมินผลโครงการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาค กศ.พป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 5, 1, หน้า 37-50.

บทความวิชาการ

  1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2557. "นาคปรก: การวิเคราะห์เนื้อหาและตัวละครของภาพยนตร์." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 6, 1, หน้า 127-132.
  2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "การจัดองค์กรสำหรับการจัดการโครงการ." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์4, 1, หน้า 81-90.
  3. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2554. "เคเรสึ รูปแบบขององค์การธุรกิจแบบเครือข่ายของญี่ปุ่น." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 3, 1, หน้า 77-83.
  4. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2553. "อีกด้านหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์: การบริหารจัดการภัยพิบัติ." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 2, 1, หน้า 75-86.
  5. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2552. "การศึกษาแบบ McDonaldization University." วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 1, 1, หน้า 60-73.


Statistics Statistics
29695
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month274
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year274
LastYear Last Year6,441