สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มิติสาธารณะ การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ นโยบายการศึกษา การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการจัดการภัยพิบัติ)

ประสบการณ์การสอน

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย (Thai Administration Law)

การบริหารการคลังและงบประมาณ (Fiscal and Budgeting Administration)

การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล (Compensation and Rewards Management)

การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ (Project Analysis and Project Management)

การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย (Policy Analysis and Assessment)

การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction to Public Administration)

งานอาสาสมัครทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Volunteer Work)

จริยธรรมสำหรับบุคลากรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (Ethics for Public Administration Personnel)

เทคนิคการบริหาร (Administrative Techniques) 

ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (Practice in Public Administration Careers 2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

 


Statistics Statistics
27091
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month160
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,111
LastYear Last Year4,634