ภาคเรียนที่ 2/2555

รหัสวิชา 2553308 ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฎิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในส่วนท้องถิ่น

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
27084
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month153
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,104
LastYear Last Year4,634