ภาคเรียนที่ 1/2557

รหัสวิชา 2554903 ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดำเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 

รหัสวิชา 9013305 ชื่อวิชา การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล (Compensation and Rewards Management)

คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎี วัตถุประสงค์ และพัฒนาการของระบบการบริหารค่าตอบแทน หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการให้รางวัลรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและการบริหารระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและการให้รางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29691
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month270
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year270
LastYear Last Year6,441