ภาคเรียนที่ 2/2557

รหัสวิชา 9013110 ชื่อวิชา เทคนิคการบริหาร (Administrative Techniques) 

คำอธิบายรายวิชา ตัวแบบและเทคนิคทางการบริหาร ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การปรับปรุงระบบงาน การวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ เทคนิคเชิงปริมาณ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29714
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month293
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year293
LastYear Last Year6,441