ภาคเรียนที่ 2/2557

รหัสวิชา 9013110 ชื่อวิชา เทคนิคการบริหาร (Administrative Techniques) 

คำอธิบายรายวิชา ตัวแบบและเทคนิคทางการบริหาร ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การปรับปรุงระบบงาน การวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ เทคนิคเชิงปริมาณ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
27106
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month175
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,126
LastYear Last Year4,634