ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์: 0 3426 1066, 0 3410 9300 ต่อ 3477  

โทรสาร: 0 3426 1066  E-mail: nipapan@npru.ac.th

 

Contact Information

Miss Nipapan Jensantikul

Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences,

Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

Tel: +66 3426 1066, +66 3410 9300 ext. 3477    

Fax: +66 3426 1066  E-mail: nipapan@npru.ac.th

 

หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (VOIP): 3477 (ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร A7 ชั้น 2)


Statistics Statistics
27115
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month184
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,135
LastYear Last Year4,634