ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2550 - 2551 

 

 

 

 ผู้ช่วยวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

 

 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Statistics Statistics
29715
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month294
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year294
LastYear Last Year6,441