ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2550 - 2551 

 

 

 

 ผู้ช่วยวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

 

 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Statistics Statistics
27107
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month176
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,127
LastYear Last Year4,634