รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)  (2558) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

DISSERTATION TITLE  MANAGEMENT TOWARD GOVERNMENT POLICY IN RESPONSIBILITY TO DISASTER

IN THAILAND: CASE STUDIES OF FLOODS BETWEEN 1942-2012

 (The dissertation was funded by the King Prajadhipok's Institute: ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์จากสถาบันพระปกเกล้า

บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยที่ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า)

 

บทความวิจัยจากงานวิจัยระหว่างกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

รายงานสืบเนื่องฯ

บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [International Conference on Public Organization VI (ICONPO VI) at Thammasat University, Tha Prachan Campus, Bangkok, Thailand] 

 


Statistics Statistics
29701
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month280
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year280
LastYear Last Year6,441