Statistics Statistics
13751
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month150
LastMonth Last Month158
ThisYear This Year909
LastYear Last Year2,837

ผลงานวิจัย หรืองานตีพิมพ์ต่างๆ

                             1. งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการตลาดบางหลวงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

                             2 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบ   ในภูมิภาคตะวันตก และระดับประเทศ  (ผู้วิจัยร่วม)

                             3.บทความวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการตลาดบางหลวงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม |ประเทศไทย | 30 – 31 พฤษภาคม 2014

                             4. บทความวิจัยเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งพุน้ำร้อนและแหล่งพุน้ำเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2016