ประวัติย่อ

อาจารย์ณรงค์วรรษ  บุญมา

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง  :   อาจารย์ประจำสาขาวิชา สังคมศึกษา (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา)

               :   ผู้ช่วยผู้อำนวยการศิลปและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สังกัด      :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ภาระงานที่เกี่ยวข้อง

  1.  กรรมการบริหารหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์  (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพุทธธรรม)    

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และ อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  2. ที่ปรึกษา :

       -  ชุมนุมใจเกินร้อย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       -  ชุมนุมอาสาธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  3. ภาระงานจิตอาสา

       -  ประธานกรรมการบริหาร (ฝ่ายฆราวาส) ดำเนินงานและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานพุทโธ ภาคใต้  อ.บางสะพานน้อย 

          จ.ประจวบคีรีขันธ์

       -  รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิธุดงค์สถาน พุทโธ ภาคใต้  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

       -  อนุกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล 5  ประจำจังหวัดนครปฐม

       -   วิทยากรนำและบรรยายจาริกแสวงบุญพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

 

วุฒิการศึกษา สายสามัญ

          ปี พ.ศ. 2544   ปริญญาโท ( Buddhist Philosophy - พุทธปรัชญา) คณะพุทธสาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  ผลการเรียน  ระดับ Second Class - เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเดลี มหานครเดลี ประเทศอินเดีย 

          ปี พ.ศ. 2541    ปริญญาตรี  (วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  วิชาโท ปรัชญา)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ประเทศไทย  ( ผลการเรียน เกียรตินิยมอันดับ 1  แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้ได้  เนื่องจากติดเงื่อนไขแห่งระเบียบว่าด้วยเรื่องการย้ายสถานที่เรียนระหว่างขึ้นปีที่ 3 )

          ปี พ.ศ. 2541     ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา สายปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. 2537     เปรียญธรรม 4 ประโยค  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ปี พ.ศ. 2533     นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม เทเวศน์  กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรฝึกหัดครูสายปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. 2536       สำเร็จหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี

          ปี พ.ศ. 2535       สำเร็จหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม

ประวัติการทำงาน

          พ.ศ. 2552  2549     เป็นครูใหญ่โรงเรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจออมนิ (เป็นโรงเรียนในเครือ บริษัทออมนิ เทรนนิ่ง        โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   สุขุมวิท ๒๑ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร             

          พ.ศ. 2549 – 2548     เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานธุรการ บริษัทออมนิ เทรนนิ่ง โซลูชั่น   (ประเทศไทย) จำกัด  สุขุมวิท ๒๑ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. 2547 – 2545*    เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และอาจารย์สอนวิชา จริยธรรม  พุทธปรัชญา  พระไตรปิฎก  ภาษาอังกฤษและคุณธรรมสำหรับครู   ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  วัดธรรมบูชา  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี               

          พ.ศ. 2547 – 2545*    เป็นครูใหญ่ โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี                                                                                  

          พ.ศ. 2547 – 2545      เป็นเลขานุการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี             

          พ.ศ. 2543 - 2541      เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ และ เป็นหัวหน้าหมวดสังคม ของโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

           *ขณะที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาฯ  และเป็นอาจารย์สอน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย   เนื่องจากเป็นศูนย์การศึกษาฯ ที่เปิดใหม่ในปีนั้น

 

ผลงานบทความวิจัย

พ.ศ. 2558  ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการรับศีล 5 ก่อนเริ่มพิธีธรรมในพระพุทธศาสนา

พ.ศ. 2558  การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ  นครปฐม     

พ.ศ. 2557  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพิการชุมนุมใจเกินร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2557  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมโครงการจิตอาสากับเนื้อหารายวิชาจริยธรรม   และทักษะชีวิต                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2557  ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ :  กรณีศึกษานักศึกษารายวิชา   จริยธรรมและทักษะชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2556  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อกิจกรรมจิตอาสาในรายวิชา จริยธรรมและทักษะชีวิต

 

ผลงานบทความเชิงสร้างสรรค์

          พ.ศ. 2557 เขียนบทความวิชาการ เรื่อง “ทักษะที่สร้างสมดุลให้โลกในศตวรรษที่ 21”  วารสารวิชาการ สังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          พ.ศ. 2555 เขียนบทความเรื่อง “เส้นทางบุญ” เอกสารประกอบการบรรยาย  คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 255เขียนบทความเรื่อง “ไปเที่ยวอินเดียกับผมไหมครับ” เอกสารประกอบการบรรยาย  คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 2551 เขียนบทความเรื่อง  “ตามรอยบาท”   เอกสารประกอบการบรรยาย   คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 2549 เขียนบทความเรื่อง  “ที่สุดของการไหว้พระ ทำไมต้องอินเดีย”  เอกสารประกอบการบรรยายคู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 2546  เขียนบทความเรื่อง  “100 ปี กับการศึกษาสงฆ์วัดธรรมบูชา” หนังสืองานฉลองอายุครบ 100 ปี วัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม พร้อมกันนั้นก็เป็นอาจารย์และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี)

          พ.ศ. 2544   เขียนบทความเรื่อง “อินเดียแหล่งกำเนิดศาสนาปรัชญาตะวันออกที่ต้องมาดู” นิตยสาร กลุ่มพระ-นักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเดลี (กพ.ด.) /THAI SANGHA STUDENTS GROUP (TSG.). (ขณะกำลังศึกษาปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลี  อินเดีย)

           พ.ศ. 2542   เขียนบทความเรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์”  นิตยสารแสงธรรม  โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม    อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ขณะนั้นเป็น หัวหน้าหมวดสังคม ผ.ช.ครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสารดังกล่าวนั้นด้วย)

           พ.ศ. 2540   เขียนและเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ไทยยุคใหม่ต่อสังคมไทยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  (เป็นตัวแทนนักศึกษา ขณะศึกษาอยู่ปี 4)

 

วิทยากรบรรยาย/อบรม

พ.ศ. 2556 -  2548

      - “โครงการบริการวิชาการแก่เด็กและเยาวชน”  โรงเรียนบ้านหุบรัก  (ไพรประชาอุปถัมภ์) ถนนโครงการบ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ 11  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

       - “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีตามวิถีไทย วิถีพุทธของผู้สูงอายุ”องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง    ตำบลบางช้าง         อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

       - “โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีพุทธ ”องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว   ตำบลวังน้ำเขียว   อำเภอกำแพงแสน  นครปฐม

       - “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตที่ดีด้วยพุทธธรรม”องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ตำบลยายชา   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

พ.ศ. 2539 -  2540

          - วิทยากรอบรมประจำ “หลักสูตรค่ายคุณธรรมพัฒนาเยาชน” โครงการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา  เป็นโครงการต่อเนื่อง  ซึ่งทำอยู่ตลอดระยะเวลา  2  ปี

 

พ.ศ. 2537 -  2538

          - วิทยากรบรรยายประจำใน “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน”    มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  

          - วิทยากรสอนวิชาจริยธรรมใน “โครงการพระวิทยากรสอนวิชาจริยธรรม”    มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  (เป็นโครงการต่อเนื่อง  ซึ่งต้องทำตลอดทั้งปี)

 

 

*************************