ประวัติย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสนันกร  บุญมา

ไฟล์ประวัติอัพเดท 

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง  :   อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา (ปรัชญาและศาสนา)

สังกัด      :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

         ปี พ.ศ. 2565 - 2564      รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

         ปี พ.ศ. 2563 - 2561      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

         ปี พ.ศ. 2560 -2557       กรรมการบริหารหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

         ปี พ.ศ. 2552 -2549       ครูใหญ่โรงเรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจออมนิ (โรงเรียนในเครือบริษัทออมนิ เทรนนิ่ง โซลูชั่น                                                                        (ประเทศไทย) จำกัด  สุขุมวิท ๒๑  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร                                

         ปี พ.ศ. 2547 – 2545      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                                                                   วัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

         ปี พ.ศ. 2547 – 2545      ครูใหญ่ โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดธรรมบูชา                                                                              จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

         ปี พ.ศ. 2543 - 2541       ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ และ เป็นหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา  โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม                                                                       (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 งานเพื่อสังคม

          -  ประธานกรรมการบริหาร (ฝ่ายฆราวาส) ดำเนินงานและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานพุทโธ ภาคใต้  อ.บางสะพานน้อย 

             จ.ประจวบคีรีขันธ์

          -  รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิธุดงค์สถาน พุทโธ ภาคใต้  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

          -  อนุกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล 5  ประจำจังหวัดนครปฐม

          -   วิทยากรนำและบรรยายจาริกแสวงบุญพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

 

วุฒิการศึกษา สายสามัญ

          ปี พ.ศ. 2563   ปริญญาเอก : ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ปี พ.ศ. 2544   ปริญญาโท : M.A. in Buddhist Studies (พุทธสาสน์ศึกษา) University of Delhi, India - อินเดีย                                                            (ผลการเรียน ระดับ Second Class - เกียรตินิยมอันดับ 2)

          ปี พ.ศ. 2541    ปริญญาตรี : ศน.บ. (วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  วิชาโท ปรัชญา)  คณะมนุษยศาสตร์                                                                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ประเทศไทย  (ผลการเรียน เกียรตินิยมอันดับ 1                                                                                แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้ได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขแห่งระเบียบว่าด้วย                                                                                              เรื่องการย้าย สถานที่เรียน   ระหว่างขึ้นปีที่ 3)

          ปี พ.ศ. 2541    ปว.ค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา สายปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. 2537     เปรียญธรรม 4 ประโยค  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ปี พ.ศ. 2533     นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม เทเวศน์  กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรฝึกหัดครูสายปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. 2536       สำเร็จหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี

          ปี พ.ศ. 2535       สำเร็จหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม

ประวัติการทำงาน

          พ.ศ. 2552  2549     เป็นครูใหญ่โรงเรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจออมนิ (เป็นโรงเรียนในเครือ บริษัทออมนิ เทรนนิ่ง                                                                      โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   สุขุมวิท ๒๑ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร             

          พ.ศ. 2549 – 2548     เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานธุรการ บริษัทออมนิ เทรนนิ่ง โซลูชั่น  (ประเทศไทย) จำกัด สุขุมวิท ๒๑                                                          เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. 2547 – 2545*   เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และอาจารย์สอนวิชา จริยธรรม  พุทธปรัชญา  พระไตรปิฎก                                                                   ภาษาอังกฤษและคุณธรรมสำหรับครู  ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัย-                                                                                  มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วัดธรรมบูชา อ.เมือง                                                                                                 จ.สุราษฎร์ธานี  

          พ.ศ. 2547 – 2545*    เป็นครูใหญ่ โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  วัดธรรมบูชา                                                                        จ.สุราษฎร์ธานี                                                                                  

          พ.ศ. 2547 – 2545      เป็นเลขานุการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี             

          พ.ศ. 2543 - 2541      เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ และ เป็นหัวหน้าหมวดสังคม ของโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม                                                                 (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

           *ขณะที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาฯ  และเป็นอาจารย์สอน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย   เนื่องจากเป็นศูนย์การศึกษาฯ ที่เปิดใหม่ในปีนั้น

 

ผลงานทางวิชาการ

วารสาร

ณรงค์วรรษ  บุญมา. (2564). การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสภาพสังคมที่พึงปรารถนาระหว่างสังคมอุดมรรัฐของเพลโตกับสังคมพุทธบริษัท               ในพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม –                        มิถุนายน 2564

ณรงค์วรรษ  บุญมา และคณะ. (2563). ศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา                  เชิงพุทธ  วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปีที่ 5 ฉบับที่ 7       ประจำเดือนกรกฎาคม 2563. TCI (กลุ่มที่ 1)

ณรงค์วรรษ  บุญมา และคณะ. (2563). สภาพสังคมที่พึงปรารถนาตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร                 ปีที่ 8  ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 TCI (กลุ่มที่ 1)

ณรงค์วรรษ  บุญมา. (2561). ธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า: ข้อโต้แย้งการนำแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์  วารสารปรัชญา                    และศาสนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

งานวิจัย

ณรงค์วรรษ  บุญมา และ ญาณภัทร  ยอดแก้ว. (2558).  การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตาม                           หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ                         จังหวัดนครปฐม.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

           29 มีนาคม 2561  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมชาตินิยมของ                                      ปรัชญาเต๋า: ข้อโต้แย้งการนำแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์”

            Analytical Study of the Naturalism Concepts of Taoist Philosophy :

            Arguments of Applying the Taoist Naturalism Concepts

            to Human Beings

          19 มีนาคม 2561  นำเสนอบทความวิจัย ณ Buddhist & Pali University of Sri Lanka, Sri Lanka

            Topic : “The Influence of Buddhismon Thai Cultures and Arts” 

          29 กันยายน 2560  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                             เรื่อง     “มวยไทย” ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว : กรณีศึกษา นายกนก  กุลวงศ์

                             ปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

                             “Muay Thai” Martial Arts : A Case Study of Local Wiseman,

                             Mr.Kanok Kullawong in Nakhon Pathom Province.

          28 กันยายน 2560   นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                             เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์สัมมาปัญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท”

                             Analytical Study of the Right Wisdom According to the Concept

                             of Theravada Buddhism

         17 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

             เรื่อง   “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : รายวิชาเทศกาล และพิธีกรรมทางศาสนา                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

                              The development of learning ways to the 21st century Skills :

             Festivals and Religious Rite Subject, Nakhon Pathom Rajabhat University

         27 กรกฎาคม 2558  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

             เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการรับศีล 5 ก่อนเริ่มพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา”

             An Analytical Study of Value of Receiving the 5 Precepts before Rituals

             in Buddhism.

         3  กรกฎาคม 2558  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              เรื่อง     “การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อ                     พัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ นครปฐม”

              Development of English Lessons for Communication focused on

             the Principles of Buddhism for Development of Children and Youth

             in The Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua Nakhon Pathom

          13 มิถุนายน 2557  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพิการ                                   

              ชุมนุมใจเกินร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

              Factors Influencing the Voluntary Activities of Disabled Students

              of Jai Kern Roi Group of Nakhon Pathom Rajabhat University.

          30-31 พฤษภาคม 2557  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                             เรื่อง     “ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมโครงการจิตอาสา

              กับเนื้อหารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

              An Analytical Study of the Relationship between Activities

              of Volunteering Project and Ethics and Life Skills Subject of NPRU.

         7 พฤษภาคม 2557  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

               เรื่อง     “ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ :

              กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

              An Analysis of the Buddhist Attributes of Volunteer Mind:

              A Case Study of Students Enrolled on Ethics and Life Skills Subject of NPRU

          15 มกราคม 2557  นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               เรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อกิจกรรม

               จิตอาสาในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต”

               The Satisfaction of Students  of Nakhon Pathom Rajabhat University

               to Voluntary Activities in Ethics and Life Skills Subject

ผลงานวิชาการอื่น ๆ

        1. เอกสารประกอบการสอน

           ณรงค์วรรษ บุญมา.(2561). จริยธรรมและทักษะชีวิต (2500114). สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

        2. ตำราประกอบการสอน

            ณรงค์วรรษ บุญมา. (2561). เทศกาลกาลและพิธีกรรมทางศาสนา (152410). สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์                                  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ผลงานบทความเชิงสร้างสรรค์

          พ.ศ. 2557 เขียนบทความวิชาการ เรื่อง “ทักษะที่สร้างสมดุลให้โลกในศตวรรษที่ 21”  วารสารวิชาการ สังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          พ.ศ. 2555 เขียนบทความเรื่อง “เส้นทางบุญ” เอกสารประกอบการบรรยาย  คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 255เขียนบทความเรื่อง “ไปเที่ยวอินเดียกับผมไหมครับ” เอกสารประกอบการบรรยาย  คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 2551 เขียนบทความเรื่อง  “ตามรอยบาท”   เอกสารประกอบการบรรยาย   คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 2549 เขียนบทความเรื่อง  “ที่สุดของการไหว้พระ ทำไมต้องอินเดีย”  เอกสารประกอบการบรรยายคู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          พ.ศ. 2546  เขียนบทความเรื่อง  “100 ปี กับการศึกษาสงฆ์วัดธรรมบูชา” หนังสืองานฉลองอายุครบ 100 ปี วัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม พร้อมกันนั้นก็เป็นอาจารย์และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี)

          พ.ศ. 2544   เขียนบทความเรื่อง “อินเดียแหล่งกำเนิดศาสนาปรัชญาตะวันออกที่ต้องมาดู” นิตยสาร กลุ่มพระ-นักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเดลี (กพ.ด.) /THAI SANGHA STUDENTS GROUP (TSG.). (ขณะกำลังศึกษาปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลี  อินเดีย)

           พ.ศ. 2542   เขียนบทความเรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์”  นิตยสารแสงธรรม  โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม    อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ขณะนั้นเป็น หัวหน้าหมวดสังคม ผ.ช.ครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสารดังกล่าวนั้นด้วย)

           พ.ศ. 2540   เขียนและเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ไทยยุคใหม่ต่อสังคมไทยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  (เป็นตัวแทนนักศึกษา ขณะศึกษาอยู่ปี 4)

 

 

วิทยากรบรรยาย/อบรม

พ.ศ. 2556 -  2548

      - “โครงการบริการวิชาการแก่เด็กและเยาวชน”  โรงเรียนบ้านหุบรัก  (ไพรประชาอุปถัมภ์) ถนนโครงการบ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ 11  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

       - “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีตามวิถีไทย วิถีพุทธของผู้สูงอายุ”องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง    ตำบลบางช้าง         อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

       - “โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีพุทธ ”องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว   ตำบลวังน้ำเขียว   อำเภอกำแพงแสน  นครปฐม

       - “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตที่ดีด้วยพุทธธรรม”องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ตำบลยายชา   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

พ.ศ. 2539 -  2540

          - วิทยากรอบรมประจำ “หลักสูตรค่ายคุณธรรมพัฒนาเยาชน” โครงการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา  เป็นโครงการต่อเนื่อง  ซึ่งทำอยู่ตลอดระยะเวลา  2  ปี

 

พ.ศ. 2537 -  2538

          - วิทยากรบรรยายประจำใน “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน”    มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  

          - วิทยากรสอนวิชาจริยธรรมใน “โครงการพระวิทยากรสอนวิชาจริยธรรม”    มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  (เป็นโครงการต่อเนื่อง  ซึ่งต้องทำตลอดทั้งปี)

 

 

*************************