คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

        ประวัติความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนา        การวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม บทบาทและความสำคัญของเทศกาลและพิธีกรรมในสังคม    การอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรม  เทศกาลที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรม