ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ อาจารย์นววิช นวชีวินมัย

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายนววิช นวชีวินมัย

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3238  โทรสาร 034261 064

โทรศัพท์มือถือ 090-9728779 

E-mail Nawawit54@gmail.com

 

เกณฑ์

รายละเอียดย่อย

 

ประวัติ

นายนววิช นวชีวินมัย

ประวัติการศึกษา (ยังไม่ได้ระบุ)

ประวัติการทำงาน (ยังไม่ได้ระบุ)

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

รูปภาพ

 

รายวิชาที่สอน

รายชื่อวิชา (ยังไม่ได้ระบุ)

คำอธิบายรายวิชา (ยังไม่ได้ระบุ)

ผลงานวิจัย

แสดงผลงานวิจัย หรืองานตีพิมพ์ (ยังไม่ได้ระบุ)

Link

http://www.npru.ac.th

 

การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3238  โทรสาร 034261 064

E-mail Nawawit54@gmail.com

 

85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

LMS

http://pws.npru.ac.th/nawawitn/