Statistics Statistics
20304
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month288
ThisYear This Year4,223
LastYear Last Year3,783

ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) รหัสวิชา 4011103คำอธิบายรายวิชา 

ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพฟ์ แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
 

รายละเอียดของรายวิชา (MCO 3)