Statistics Statistics
25116
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month34
LastMonth Last Month258
ThisYear This Year588
LastYear Last Year3,961

ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) รหัสวิชา 4011103คำอธิบายรายวิชา 

ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพฟ์ แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
 

รายละเอียดของรายวิชา (MCO 3)