อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1195
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month149
ThisYear This Year948
LastYear Last Year247

ภาคเรียนที่ 2/2559   รายวิชายิมนาสติก (Gymnastics)  รหัสวิชา 1181202  

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท การดูและรักษาอุปกรณ์กีฬายิมนาสติก ทักษะเบื้องต้น เทคนิคการฝึก การช่วยเหลือ ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ กฏ กติกาการแข่งขัน  หลักและวิธีการสอน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

                  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

                  2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติทักษะและการรักษาความปลอดภัยในวิชายิมนาสติกได้

                  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนหลักการสอน เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนยิมนาสติกในแต่ละทักษะของวิชายิมนาสติก

                  4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนการสอนวิชายิมนาสติกได้

                  5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกติกาและการตัดสินการแข่งขันกีฬายิมนาสติกได้