อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
3122
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month145
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year1,444
LastYear Last Year1,431

ปัณรสี เอี่ยมสะอาด, อำนวย สะอิ้งทอง,และณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์. (2556) "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม". วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10, 46 (ม.ค.-ก.พ. 2556) : 61-69