อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1174
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month149
ThisYear This Year927
LastYear Last Year247

ปัณรสี เอี่ยมสะอาด, อำนวย สะอิ้งทอง,และณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์. (2556) "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม". วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10, 46 (ม.ค.-ก.พ. 2556) : 61-69