อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1541
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month79
ThisYear This Year1,294
LastYear Last Year247

ปัณรสี เอี่ยมสะอาด, อำนวย สะอิ้งทอง,และณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์. (2556) "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม". วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10, 46 (ม.ค.-ก.พ. 2556) : 61-69