อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
2888
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month196
ThisYear This Year1,210
LastYear Last Year1,431

รายวิชายิมนาสติก (Gymnastics)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    สาขาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์   

 

หมวดที่ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา

          รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย) 1181202 (ยิมนาสติก)

                     (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 1181202 (Gymnastics)

 

2. จำนวนหน่วยกิต

          2 หน่วยกิต (1-2-3)

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

          3.1 หลักสูตร

              ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

          3.2 ประเภทของรายวิชา

              วิชาบังคับ

 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

          4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

              อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

          4.2 อาจารย์ผู้สอน

              อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

          ภาคการศึกษาที่ 2 /ชั้นปีที่  1  ประจำปีการศึกษา 2559

 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)

          ไม่มี

 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี)

          ไม่มี

 

8. สถานที่เรียน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

          วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2559

 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          1. ผู้เรียนทราบประวัติความเป็นมาของกีฬายิมนาสติก

          2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกติกากีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

          3. ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติทักษะและการรักษาความปลอดภัยในวิชายิมนาสติกได้

          4. ผู้เรียนรู้ขั้นตอนในการสอนในแต่ละทักษะของวิชายิมนาสติก

          5. ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนการสอนวิชายิมนาสติกได้

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

          เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ในรายวิชา เนื่องจากวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ

 

1.  คำอธิบายรายวิชา

          ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ การดูและรักษาอุปกรณ์กีฬายิมนาสติก ทักษะเบื้องต้น เทคนิคการฝึก การช่วยเหลือ ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ กฎ กติกาการแข่งขัน หลักและวิธีการสอน

 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ 30ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง  

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

     -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.  คุณธรรม จริยธรรม

          1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ดังนี้

              1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

              1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม        

          1.2 วิธีการสอน

              1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง

              1.2.2 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

              1.2.3 บทบาทสมมติ

          1.3  วิธีการประเมินผล

              1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา

              1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

              1.3.3  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา

              1.3.4  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย

 

 

2.  ความรู้

          2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับมีดังนี้

     2.1.1 การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย

     2.1.2 หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา

     2.1.3 การประยุกต์กายวิภาค  สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย

     2.1.4 เทคนิคและทักษะกีฬา

          2.2  วิธีการสอน

              บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

          2.3  วิธีการประเมินผล

              2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี

              2.3.2  นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

3 ทักษะทางปัญญา

          3.1  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

          3.2 วิธีการสอน

              3.2.1    จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

              3.2.2    มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล การนำตัวอย่างการใช้หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

              3.2.3    การนำเสนอรายงาน

         

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

          4.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

              4.1.1    มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน

พลศึกษาจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

              4.1.2    สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

          4.2      วิธีการสอน

              4.2.1    จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

              4.2.2    มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล การนำตัวอย่างการใช้หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

              4.2.3    การนำเสนอรายงาน

          4.3      วิธีการประเมินผล

              4.3.1    ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด

              4.3.2    รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

              4.3.3    รายงานการศึกษาด้วยตนเอง

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา     

              5.1.1    พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน

              5.1.2    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

          5.2  วิธีการสอน     

              5.2.1    มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน           e-learning และทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

              5.2.2    นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

          5.3  วิธีการประเมินผล

              5.3.1    การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

              5.3.2    การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

 

6.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

          6.1 ผลการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา ดังนี้

              6.1.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  และรูปแบบไม่เป็ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์

               6.1.2  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ

 

 

          6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

              6.2.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด โดยจัดให้มีการอภิปรายในรายวิชาที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่าง การทำโครงงาน

              6.2.2 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ การทดลอง           การสัมภาษณ์หรือได้รับการอบรมจากผู้มีประสบการณ์ตรง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น

              6.2.3  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัย เป็นต้น

              6.2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

              6.2.5  การเรียนรู้จากครูต้นแบบ

          6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

              6.3.1  ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้จากแบบทดสอบ แบบปรนัยและอัตนัย  การสัมภาษณ์  โดยให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา จากสถานการณ์จำลอง หรือกรณีตัวอย่างที่กำหนดขึ้นในแบบทดสอบ

              6.3.2  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น โครงงาน  การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน เป็นต้น

              6.3.3  ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ 1) ฝ่ายสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง 2) ฝ่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์นิเทศวิชาเอกและอาจารย์นิเทศทั่วไป และ 3) ผู้ได้รับผลได้ผลเสีย ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกฝ่ายสะท้อนผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 

7.  ทักษะปฏิบัติ

          7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ

              7.1.1    มีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาและการกีฬา

          7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ โดยเน้นที่ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะของผู้เรียนตั้งแต่ การให้สังเกตการณ์การสาธิต การฝึกหัดและการปฏิบัติภายใต้การแนะนำของผู้สอน จนถึงการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ ดังนี้

              7.2.1    การสาธิต

              7.2.2    การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

              7.2.3    การแสดงบทบาทสมมุติ

              7.2.4    การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง

              7.2.5    การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

          7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ

              7.3.1    ประเมินจากการสังเกต การปฏิบัติ

              7.3.2    ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการ  อาจารย์  เพื่อนร่วมชั้นเรียน

              7.3.3    ประเมินจากแบบทดสอบทักษะ

 

 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล

 

1.  แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1

1.ปฐมนิเทศและชี้แจงเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชายิมนาสติก

2. ประวัติกีฬายิมนาสติก

3

1. แจกแนวการสอนให้นักศึกษาร่วมกันศึกษาและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน

2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของยิมนาสติก

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

2

1. ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

2. การป้องกันอุบัติเหตุในวิชายิมนาสติก

3. การเก็บบำรุงรักษาและการดูแลอุปกรณ์ในวิชายิมนาสติก

3

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก พร้อมทั้งส่งตัวแทนออกมานำเสนอ

2. อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุในวิชายิมนาสติกและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว

3. ให้นักศึกษาไปศึกษาการเก็บบำรุงรักษาและการดูแลอุปกรณ์ในวิชายิมนาสติกและทำรายงาน

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

3

1.การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬายิมนาสติก

2. การอบอุ่นร่างกายสำหรับกีฬายิมนาสติก

3

1. ทำการทดสอบสมรรถภาพกายของนักศึกษาแล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย     ราชภัฏนครปฐมที่ได้จากงานวิจัยของปัณรสี เอี่ยมสอาดและคณะ เพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาต่อไป

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในรูปแบบต่างๆ และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตาม

3. อาจารย์อธิบายและสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนของการอบอุ่นร่างกายและให้นักศึกษาปฏิบัติการอบอุ่นร่างกาย

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

4

1.ทักษะการม้วนหน้า

2.ทักษะการม้วนหลัง

3

1. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะการม้วนหน้าและทักษะการม้วนหลังรวมทั้งการช่วยเหลือในการฝึกทักษะการม้วนหน้าและม้วนหลัง

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะการม้วนหน้าและม้วนหลังเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

3. ให้นักศึกษาจับคู่และฝึกปฏิบัติแบบมีผู้ช่วยเหลือก่อน

4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

5. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะม้วนหน้าและม้วนหลังในสัปดาห์ต่อไป

 

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

5.

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะการม้วนหน้าและม้วนหลัง

2. ทักษะการหกกบ

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะการม้วนหน้าและม้วนหลัง

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะการหกกบ

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะหกกบเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

5. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะหกกบในสัปดาห์ต่อไป

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

6

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะการหกกบ

2. ทักษะหกสามเส้า

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะการหกกบ

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะหกสามเส้ารวมทั้งการช่วยเหลือในการฝึกทักษะหกสามเส้า

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะหกสามเส้าเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

4. ให้นักศึกษาจับคู่และฝึกปฏิบัติแบบมีผู้ช่วยเหลือก่อน

5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

6. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะหกสามเส้าในสัปดาห์ต่อไป

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

7.

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะหกสามเส้า

2. ทักษะหกสูง

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะทักษะหกสามเส้า

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะการหกสูงรวมทั้งการช่วยเหลือในการฝึกทักษะหกสูง

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะหกสูงเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

7

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะหกสามเส้า

2. ทักษะหกสูง

3

4. ให้นักศึกษาจับคู่และฝึกปฏิบัติแบบมีผู้ช่วยเหลือก่อน

5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

6. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะหกสูงในสัปดาห์ต่อไป

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

8

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะหกสูง

2. ทักษะล้อเกวียน

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะการหกสูง

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะล้อเกวียนรวมทั้งการช่วยเหลือในการฝึกทักษะล้อเกวียน

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะล้อเกวียนเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

4. ให้นักศึกษาจับคู่และฝึกปฏิบัติแบบมีผู้ช่วยเหลือก่อน

5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

6. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะล้อเกวียนในสัปดาห์ต่อไป

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

9

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะล้อเกวียน

2. ทักษะราวด์ดอฟ

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะการล้อเกวียน

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะราวด์ดอฟรวมทั้งการช่วยเหลือในการฝึกทักษะ

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะราวด์ดอฟเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

5. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะล้อเกวียนในสัปดาห์ต่อไป

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

10

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะราวด์ดอฟ

2. ทักษะสปริงมือ

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะราวด์ดอฟ

2. อาจารย์อธิบายและสาธิตการปฏิบัติทักษะสปริงมือรวมทั้งการช่วยเหลือในการฝึกทักษะ

3. ให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะสปริงมือเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง

4. ให้นักศึกษาจับคู่และฝึกปฏิบัติแบบมีผู้ช่วยเหลือก่อน

5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง

6. สรุปและนัดหมายการสอบปฏิบัติทักษะสปริงมือในสัปดาห์ต่อไป

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

11

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะสปริงมือ

2. การปฏิบัติทักษะยิมนาสติกต่อเนื่อง(ท่าชุด)

 

 

3

1. ทดสอบปฏิบัติทักษะสปริงมือ

2. อาจารย์อธิบายการปฏิบัติทักษะยิมนาสติกต่อเนื่อง(ท่าชุด)

3.ให้นักศึกษาออกแบบและทำรายงานท่าชุดเพื่อการสอบในการปฏิบัติทักษะยิมนาสติกต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

12

1. ทดสอบการปฏิบัติทักษะยิมนาสติกต่อเนื่อง(ท่าชุด)

3

1. ทดสอบการปฏิบัติทักษะยิมนาสติกต่อเนื่อง (ท่าชุด) โดยเป็นการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อน และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

13

1.หลักและวิธีการสอนยิมนาสติก

2. ขั้นตอนการสอนทักษะยิมนาสติก

3. การทำแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชายิมนาสติก

3

1. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับหลักและวิธีการสอนยิมนาสติก

2. อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนทักษะยิมนาสติก

3. แจกตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชายิมนาสติกเพื่อไปศึกษา

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

14

การทำแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชายิมนาสติก

3

1. ให้นักศึกษาออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการสอนทักษะยิมนาสติก 1 ทักษะ

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

15

1.กติกายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

2. การตัดสินยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

3

1. นักศึกษาศึกษาใบงานเรื่องกติกาและการตัดสินยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

2. อาจารย์สรุปเนื้อหารายวิชาทั้งหมดและแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

16

สอบปลายภาค

1

ทดสอบภาคทฤษฎีปลายภาค

อ.ณัฐวรรธน์

สถิราวิวัฒน์

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์

ที่กำหนด

สัดส่วนของการประเมินผล

(1)

สอบ

 

 

 

  

-   ภาคปฏิบัติ

ตลอดเทอม

ร้อยละ 60

 

 

-  สอบปลายภาค

16

ร้อยละ 20

(2)

การเข้าชั้นเรียน

ตลอดเทอม

ร้อยละ 10

(3)

การทำงานกลุ่มและผลงาน

ตลอดเทอม

ร้อยละ 10

 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 

1.  เอกสารและตำราหลัก

          ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์. 2556.  เอกสารประกอบการรายวิชายิมนาสติก. นครปฐม: โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ

          ไม่มี

 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ

          ชาญชัย ขันติศิริ. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการและวิธีการสอนยิมนาสติก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

          -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

          -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน

          ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

          -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน

          -  ผลการสอบ

          -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3.  การปรับปรุงการสอน

          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

          -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

          -  นำผลจากการประเมินผู้สอนมาวิเคราะห์

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

          -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

          -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

          -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

          -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ