อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1797
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year119
LastYear Last Year1,431

ประวัติการศึกษา

                          

            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ศศ.ม. (พลศึกษา)

               Master of Arts in Physical Education   (M.A.Physical Education)

               วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               Bangkhen Campus Kasetsart University

               ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา ศศบ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)

              Bachelor of Arts in Physical Education   (B.A.Physical Education)

               วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

               Bangkhen Campus Kasetsart University