อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
3117
Online User Online2
Today Today19
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month140
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year1,439
LastYear Last Year1,431

ประวัติการศึกษา

                          

            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ศศ.ม. (พลศึกษา)

               Master of Arts in Physical Education   (M.A.Physical Education)

               วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               Bangkhen Campus Kasetsart University

               ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา ศศบ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)

              Bachelor of Arts in Physical Education   (B.A.Physical Education)

               วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

               Bangkhen Campus Kasetsart University