อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวัวัฒน์

Statistics Statistics
1193
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month149
ThisYear This Year946
LastYear Last Year247

ประวัติการศึกษา

                          

            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ศศ.ม. (พลศึกษา)

               Master of Arts in Physical Education   (M.A.Physical Education)

               วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               Bangkhen Campus Kasetsart University

               ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา ศศบ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)

              Bachelor of Arts in Physical Education   (B.A.Physical Education)

               วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

               Bangkhen Campus Kasetsart University