Statistics Statistics
19208
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month32
LastMonth Last Month328
ThisYear This Year3,223
LastYear Last Year4,475

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. โครงการการพัฒนาสาธิตและเผยแพร่เครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตผลทางการเกษตร (ผู้ช่วยวิจัย) – ทุนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2547) [เสร็จสมบูรณ์]
 2. โครงการการพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไม้แปรรูป และวัสดุทำเครื่องจักรสาน (ผู้ช่วยวิจัย) – ทุนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2549) [เสร็จสมบูรณ์]
 3. โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมทรงพาราโบลิก (หัวหน้าโครงการ) – ทุนสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม (2551) [เสร็จสมบูรณ์]
 4. โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบแผงรับรังสีสองชั้นสำหรับอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเกษตรกรจังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วมโครงการ) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 [เสร็จสมบูรณ์]
 5. โครงการการศึกษาผลของการเติมธาตุหายากต่อระบบแก้วโซดาไลม์ซิลิเกต (หัวหน้าโครงการ) ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2555) [เสร็จสมบูรณ์]
 6. โครงการการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม (หัวหน้าโครงการ) ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2555) [เสร็จสมบูรณ์]
 7. แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตแก้วจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเกิดสีในแก้วระบบโซดาลาร์มซิลิเกต (ผู้ร่วมโครงการ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2553/2555 [เสร็จสมบูรณ์]
 8. การศึกษาเพื่อหาสารทดแทนตะกั่วสำหรับการเพิ่มดรรชนีหักเหของแก้วคริสตัล (ผู้ร่วมโครงการ) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2554-2555 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) [เสร็จสมบูรณ์]
 9. แผนงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเป็นเลิศทางงานวิจัยด้านแก้วและวัสดุศาสตร์” โครงการย่อยที่ 6: การศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของขี้เถ้าหญ้าเนเปียร์เพื่อ ประยุกต์ในการเตรียมเป็นวัสดุแก้ว (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2556-2557 [เสร็จสมบูรณ์]
 10. โครงการการศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งใบมะกรูดและใบเตย (หัวหน้าโครงการ) ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2556) [เสร็จสมบูรณ์]
 11. แผนงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี”โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาอัญมณีประดิษฐ์เปลี่ยนสีได้ชนิดใหม่ (ผู้ร่วมโครงการ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2557/2558 [เสร็จสมบูรณ์]
 12. โครงการการอบแห้งชั้นบางไพลด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทรงพาราโบลา (หัวหน้าโครงการ) ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2558) [เสร็จสมบูรณ์]
 13. โครงการผลของการเติม Na2SO4 ในแก้วสี (หัวหน้าโครงการ) ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย    ราชภัฏนครปฐม (2558) [เสร็จสมบูรณ์]
 14. โครงการการพัฒนาพลอยประดิษฐ์จากขี้เถ้ากระดูก (ผู้ร่วมโครงการ) ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2558) [เสร็จสมบูรณ์]
 15. แผนงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการผลิตแก้วสีสำหรับอุตสาหกรรมแก้วเเละกระจก” โครงการย่อยที่ 1: การเตรียมแก้วสีใหม่โดยวิธีการโด๊ปร่วม (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2557-2558 [เสร็จสมบูรณ์]
 16. แผนงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการผลิตแก้วสีสำหรับอุตสาหกรรมแก้วเเละกระจก” โครงการย่อยที่ 2: การเตรียมแก้วสีใหม่ในระบบเเก้วบอเรต (ผู้ร่วมโครงการ) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2557-2558 [เสร็จสมบูรณ์]