ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์

Statistics Statistics
10070
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month148
LastMonth Last Month82
ThisYear This Year699
LastYear Last Year1,848

 

ผลงานวิชาการและงานวิจัย

          1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชิงวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตรวจจับข้อมูลระหว่างบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ จากคุณลักษณะของข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน” (โครงการ 1 ปี)

          2. โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านคำภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการรู้จำอักขระด้วยแสง”  (โครงการ 1 ปี)

          3. โครงการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนจาก สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “การพัฒนาโมเดลเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นบนระดับทักษะการเขียนโปรแกรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก” (โครงการ 1 ปี)

          4. โครงการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนจาก สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นแบบออนไลน์ ด้วยคิวอาร์โค้ด ตามเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี(โครงการ 5 เดือน)

          5. โครงการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนจาก สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง OM NON Boat Hop”  (โครงการ 10 เดือน)

ผลงานตีพิมพ์

    ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และภีมวัจน์ วรรณทวี. (2562). "การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมด้วยเซนเซอร์การตรวจจับการสั่นสะเทือน บนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (The Development of Theft Notification System with Vibration Sensor on Internet of Things Technology)". Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม –สิงหาคม, 30-44. 

     Srirajun, N. & Juntarajessadakorn, S. (2019). “Skills Measurement and Source Code Analyzer in C Programming.”. International Journal of the Computer the Internet and Management, 27(1), 24 - 29.

     ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และชัยวัฒน์ พิรุณมาศ. (2560). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านคำภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการรู้จำอักขระด้วยแสง, งานประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1. 822 - 833.

    ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2559) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตรวจจับข้อมูลระหว่างบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ จากคุณลักษณะของข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน, การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1, หน้าที่ 155-164.

    ดวงทิพย์ สุขใส และ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2559). การพัฒนาระบบจัดการร้านขายยา โดยใช้บาร์โค้ด. งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4, หน้าที่ 469-475.

     ชนัญชิดา เก้าลิ้ม และ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2558). พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ(โพธิบุญราษฎร์บำรุง). การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7, หน้าที่ 1292.

    ศิรพงศ์ โชคธนหิรัณย์ และ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2558). การพัฒนาระบบบันทึกคะแนนนักเรียนนายสิบตำรวจ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7, หน้าที่ 1284.

     ธันยรัตน์ ชัยวันดี และ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2558). การพัฒนาระบบบันทึกความผิดฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7, หน้าที่ 1316.

      สุปรียา เอี่ยมศรีทอง และ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2558). พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7, หน้าที่ 1308.

      จิรันดร บู๊ฮวดใช้ และ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2558). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7,  หน้าที่ 1261.

      ไพศาล  จันทร์เจริญ และ ณัฐพัชญ์  ศรีราจันทร์. (2558, มีนาคม). "การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง". การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7, หน้า 1300.

     Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S., A Trustable Software with A Dynamic Loop Control Mechanism, Proceedings of The 5th International Conference on Future Information Technology (FutureTech2010), Busan , KOREA.

    Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S., Trustable Web Services with Dynamic Confidence Time Interval, Proceedings of  The 4th International Conference on New Trends in Information Science and Service Science(NISS2010), Gyeongju, KOREA.

    Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S.,  A Trustable Software with A Dynamic Loop Control Mechanism, International Journal of Information Technology Communications and Convergence, Vol.2, No.1, 2012, pp.54 - 70.

    Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S., Trustable Web Services with Dynamic Confidence Time Interval, Advances in Information Sciences and Service Sciences, Vol 3(4), Advanced Institute of Convergence Information Technology (AIOIT), Korea, 2011, pp. 48-58.

    Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S., EEMTI: an Extending Framework for Nested Web Service Verification, Proceedings of The 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT2012), 3-5 December 2012, Seoul, Korea, pp. 128-133.

    Srirajun, N., Bhattarakosol, P., Tantasanawong, P., Han S., A Modification of WSDL for Infinite Loop Verification Under Nested Structures, Journal of Communications and Information Sciences (JCIS), Vol. 3, No. 3, pp. 92 - 98, 2013.