ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์

Statistics Statistics
10072
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month150
LastMonth Last Month82
ThisYear This Year701
LastYear Last Year1,848

 

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ 

Asst.Prof.Nattapatch Srirajun, D.Sc.

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาตรี : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • มัธยมศึกษา : สายวิท-คณิต โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ประวัติการทำงาน

  • 2547 อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์
  • 2551 - 2554 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  • 2556 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2560 ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน