Statistics Statistics
5000
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month4
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year1,338
LastYear Last Year929

 

ราวิชาที่สอน

          3612302 ระบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging System) มคอ.3

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อรวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์

          3613105 การบริหารช่องทางการตลาดและโซ่อุปทาน(Marketing Channel and Supply Chain Management) มคอ.3

แนวคิดเกี่ยวกับโซ่อุปทาน การจัดหาทั้งวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าสำเร็จรูปการคัดเลือกแหล่งจัดซื้อจัดหา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาให้ได้ในราคาปริมาณและเวลาที่เหมาะสม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการจัดซื้อเพื่อจำหน่าย

การจัดการการจัดจำหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย กระบวนการคัดเลือกคนกลางการวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังและการขนถ่ายการจัดส่ง การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อบริการและสนองความต้องการให้ได้ตามความต้องการของตลาดและนำมาให้เป็นกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน