Statistics Statistics
14216
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month189
LastMonth Last Month304
ThisYear This Year1,886
LastYear Last Year2,526

การถ่ายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

 
          ก่อนการถ่ายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องมีการศึกษาและเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบ
เพื่อให้งานนั้นออกมาได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีแนวคิด ดังนี้
         1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของงานถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์
            - การรับนโยบายและกำหนดเป้าหมายของการถ่ายภาพ
            - การศึกษาและรวบรวมข้อมูลก่อนปฏิบัติงาน

         2. ความพร้อมของการถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์

           - การเตรียมความพร้อมของช่างภาพ
           - การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ถ่ายภาพ
          - สถานที่ถ่ายภาพข่าว และข้อจำกัดต่างๆ
          - การขออนุญาตและทำบัตรพิเศษ
          - การแก้ปัญหาในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
        3. ลักษณะและประเภทของภาพข่าวประชาสัมพันธ์
          - ภาพข่าวกิจกรรมขององค์กร
          - ภาพข่าวบุคคล
          - ภาพข่าวงานพิธีการ
          - ภาพข่าวภาวะวิกฤติ