Nareema Sangwiman

email: snareema@hotmail.com

Statistics Statistics
25323
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month307
LastMonth Last Month372
ThisYear This Year307
LastYear Last Year3,439

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

วหน้าหมู่เรียน 58/34

นางสาว อินทร์ทุอร ราตรีหว่าง

ชื่อเล่น อิม

รหัสนักศึกษา 584327035

e-mail :  intuornps@gmail.com

 

รองหัวหน้าหมู่เรียน คนที่ 1

นางสาว ชนัญญา นวลปลอด

ชื่อเล่น บิว

รหัสนักศึกษา 584327051

e-mail : chananyanuanplod1@gmail.com

 

รองหัวหน้าหมู่เรียนคนที่ 2

นาย วิษณุ เหมือนรุ่ง

ชื่อเล่น ท็อป

รหัสนักศึกษา 584327059

E-mail : wwwwissanu946@gmail.com

 

เลขานุการ 1

นางสาว อภิชญา รังผึ้ง

ฃื่อเล่น มิ้นท์

รหัสนักศึกษา 584327031

E-mail : Rangphuenga@gmail.com

 

เลขานุการ 2

นาย พิสิษฐ์ ชูอรุณ

ฃื่อเล่น มาร์ช

รหัสนักศึกษา 584327007

E-mail : march0013@hotmail.com

 

แผนกกิจกรรมจากสโมสร

นางสาว ปวิตรา แสงเพลิง

ชื่อเล่น ฟิ้ว

รหัสนักศึกษา 584327054

E-mail : Pawitra_sp1994@hotmail.com