Statistics Statistics
14280
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month165
LastMonth Last Month109
ThisYear This Year731
LastYear Last Year2,156

 

 

         งานวิจัย (Researchs)

 • การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา สาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (๒๕๕๓) ระยะเวลา ๑ ปี
 • การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพด้านความเป็นครูของนักศึกษา
 • สาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๓) ระยะเวลา ๑ ปี
 • การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ
 • ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๓) ระยะเวลา ๑ ปี
 • ปัจจัยสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานความ รู้วิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการพัฒนา
 • คุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง (๒๕๕๕) ระยะเวลา ๑ ปี
 • ปัจจัยสมรรถนะด้านความเป็นครูตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
 • ทศวรรษที่สอง (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๕) ระยะเวลา ๑ ปี
 • ปัจจัยสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตาม
 • แนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๕) ระยะเวลา    ๑ ปี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองกับการรับรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๖) ระยะเวลา ๑ ปี
 • การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ สารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (๒๕๕๖) ระยะเวลา ๑ ปี
 • โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (๒๕๕๖) ระยะเวลา ๑ ปี
 • ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย
 • ราชภัฏนครปฐม(๒๕๕๗) ระยะเวลา ๑ ปี
 • การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับครูในสังกัดสำนักงาน
 • เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9  (๒๕๕๗) ระยะเวลา ๑ ปี
 • คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับครูใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๗) ระยะเวลา ๑ ปี
 • การติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area-based Assessment) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิจัยร่วม, ๒๕๕๗) ระยะเวลา ๑ ปี

งานบริการทางวิชาการ 

 • โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ “ICT สู่ชุมชน”
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โครงงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้แอปพลิเคชั่น (Application) ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ
  (Smart Classroom)การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยลวดลายเดคูพาจจากคอมพิวเตอร์กราฟิก