Statistics Statistics
14279
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month164
LastMonth Last Month109
ThisYear This Year730
LastYear Last Year2,156

 

 

รายวิชา (Courses)

การผลิตสื่อวัสดุกราฟิก
         
ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟิก วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟิก
การประดิษฐ์ตัวอักษร การสร้างภาพ หลักการผลิต การใช้และการเก็บรักษาวัสดุกราฟิก ฝึกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ์ การสร้างภาพ
และอักษร เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
          
ความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการนำเสนอวิธีการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ การนำเสนอ ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ
สำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษาหรือหน่วย งานต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน และการทำโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อการศึกษา
          ความหมายของงานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาประเภท ต่าง ๆ เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยให้สัมพันธ์กับรูปแบบและเนื้อหาการนำสื่อสร้าง สรรค์หรืองานประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ฝึกออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
          
ขอบข่าย ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ คอมพิวเตอร์  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การอ่านและแปลข้อความในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปลข้อความในการสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ

การผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
          ความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อ มัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ในการเรียนการสอนและการเผยแพร่

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน รู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียน รู้ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้