อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
3069
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month118
LastMonth Last Month101
ThisYear This Year988
LastYear Last Year904

 

 

 

 

-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา