อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
2180
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year99
LastYear Last Year904

 

 

 

 

-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา