อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
6447
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month40
LastMonth Last Month225
ThisYear This Year1,305
LastYear Last Year1,622

 

 

 

 

-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา