อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
2029
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month111
ThisYear This Year852
LastYear Last Year866

 

 

 

 

-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา