อาจารย์ ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู

 

Statistics Statistics
5797
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month116
LastMonth Last Month103
ThisYear This Year655
LastYear Last Year1,622

 

 

 

 

-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา