ชั้น 5 ห้องภาษาไทย

หมายเลขโทรศัพท์ 034-109328 ต่อ 3636