Statistics Statistics
3148
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month140
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year220
LastYear Last Year2,098

 

  1. โครงการ “การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบแผงรับรังสีสองชั้นสำหรับอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเกษตรกรจังหวัดนครปฐม” (หัวหน้าโครงการ) - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 [เสร็จสมบูรณ์]
  2. โครงการ “การศึกษาสมบัติการป้องกันรังสีของวัสดุโดยใช้โปรแกรม WinXCom” (หัวหน้าโครงการ) - ทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [เสร็จสมบูรณ์]
  3. โครงการ “อิทธิพลของการเผาแคลไซน์ต่อองค์ประกอบและโครงสร้างของเปลือกหอยทะเล” (หัวหน้าโครงการ) - ทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [เสร็จสมบูรณ์]
  4. โครงการ “การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม” (ผู้ร่วมโครงการ) - ทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2555) [เสร็จสมบูรณ์]
  5. โครงการ “การเตรียมและสมบัติของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย” (หัวหน้าโครงการ) - ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [เสร็จสมบูรณ์]
  6. โครงการ “การเตรียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรีย” (หัวหน้าโครงการ) ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเป็นเลิศทางงานวิจัยด้านแก้วและวัสดุศาสตร์ - ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556-2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [เสร็จสมบูรณ์]
  7. โครงการ “การพัฒนาระบบแก้วที่มีส่วนผสมของลูเทเทียมสำหรับใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอกซ์” (หัวหน้าโครงการ) ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาวัสดุแก้วชนิดใหม่สำหรับประยุกต์ใช้วัดรังสีเเละอนุภาคทางนิวเคลียร์- ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [กำลังดำเนินงาน]