อาจารย์นลินทิพย์   คชพงษ์

Statistics Statistics
2692
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month34
LastMonth Last Month225
ThisYear This Year1,063
LastYear Last Year1,428

ประวัติการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาวิชาการประถมศึกษา    

                                           วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต                                                                         

                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาระดับปริญญาโท     สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

                                           วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย