อาจารย์นลินทิพย์   คชพงษ์

Statistics Statistics
1064
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month95
LastMonth Last Month115
ThisYear This Year863
LastYear Last Year201

ประวัติการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาวิชาการประถมศึกษา    

                                           วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต                                                                         

                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาระดับปริญญาโท     สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

                                           วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย