อาจารย์นลินทิพย์   คชพงษ์

Statistics Statistics
1546
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month77
LastMonth Last Month148
ThisYear This Year1,345
LastYear Last Year201

ประวัติการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรี      สาขาวิชาการประถมศึกษา    

                                           วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต                                                                         

                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาระดับปริญญาโท     สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

                                           วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย