บทความ

- อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และ ไพรินทร์ มากเจริญ “เขมรมองไทยผ่านภาคประชาสังคม” ใน เอเชียปริทัศน์ ฉบับ "ไทยในการรับรู้ของเพื่อนบ้าน" ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555.

- ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช และ ไพรินทร์ มากเจริญ “บทความพิเศษ:   ข้อเรียกร้องเพื่อการคุ้มครอง แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ” เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555

-  ไพรินทร์ มากเจริญ.“บริบทการปรับตัวเพื่อตั้งแต่ถิ่นฐานของแรงงานจากประเทศพม่า : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ใน เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554. 

- ไพรินทร์ มากเจริญ บทวิจารณ์หนังสือ “นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” ใน เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554

- Chantavanich, Supang and Pairin Makcharoen. "International Migration Statistics and Data Sources - Thailand", The Asian and Pacific Migration Journal (APMJ). Vol. 17 (3-4), pp. 390-412, 2008.