อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  3345

E-mail  ::  noolek_gov@hotmail.com