- โครงการวิจัยเรื่องการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นที่อยู่อาศัยของแรงงานจากประเทศพม่าเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , 2554 (ผู้วิจัยหลัก) แหล่งทุน: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้และความเข้าใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อไทย. ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- โครงการวิจัย การจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร (Subcontracting Arrangements in Small-Plants Fish-Processing and their Impacts on Child Labour: A Case Study of Samut Sakhon Province), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 (ผู้วิจัยหลัก) แหล่งทุน: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

- โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Understanding Recruitment Industry in Thailand), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: สถานทูตสหรัฐอเมริกา

- โครงการวิจัยเรื่องการนำเข้าแรงงานจากกัมพูชาและลาว (Migrant Recruitment from Cambodia and Laos into Thailand), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

RESEARCH PROJECT:

2008    Social Interaction of Ethnic Group in Border Area: A Case Study of Communities      

in Mae Sod Municipality, Tak Province.

2008    An Honest Broker – Improving cross-border recruitment practices for the benefit              

of Government, Workers and Employers

2008    Chantavanich, Supang and Pairin Makcharoen. "International Migration Statistics             

and Data Sources - Thailand," APMJ. Vol. 17 (3-4), pp. 390-412.

2008 - 2010  Collaboration for the Prevention and Elimination of Hazardous Child Labour       

in Samut Sakhon Province

2010   Understanding the Thai Recruitment Industry

2011   Capacity Building for Concerned Agencies – The Protection of Migrant Workers  

and the Prevention of Labor Exploitation including labor trafficking

2011    Patterns of Social Relations and It’s Application for Community Based            

Management within Muslim Community in Thailand: Case Study in Mae Sod  District, Tak Province.          

2011    Subcontracting Arrangements in Small-Plants Fish-Processing and their Impacts on  Child Labour: A Case Study of Samut Sakhon Province