Displaying 20150301_131534.jpg

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)           นางสาวไพรินทร์   มากเจริญ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)       Miss Pairin   Makcharoen

ตำแหน่งปัจจุบัน                         อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (รายวิชาที่รับผิดชอบ วิชาอาเซียนศึกษา)

หน่วยงานและที่อยู่                     ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-418-6862    E-mail: noolek_gov@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

-  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสอง)

   คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549

-  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2552

            -  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)

EDUCATION :           2005:   Bachelor of Political Science  Major in Political and Government (Second-class honor)  Thammasat University 

                               2008:   Master of Arts Program in Human and Social Development Chulalongkorn University 

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ  แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย แรงงานเด็กข้ามชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อาเซียน  การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ

 

ประสบการณ์ฯ

- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การคุ้มครองแรงงานและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน (รวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)” (Capacity Building for Concerned Agencies – The Protection of Migrant Workers and the Prevention of Labor Exploitation including labor trafficking), 2554 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

- โครงการวิจัยเรื่องการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นที่อยู่อาศัยของแรงงานจากประเทศพม่าเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนอิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , 2554 (ผู้วิจัยหลัก) แหล่งทุน: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้และความเข้าใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อไทย. ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- โครงการวิจัย การจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร (Subcontracting Arrangements in Small-Plants Fish-Processing and their Impacts on Child Labour: A Case Study of Samut Sakhon Province), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 (ผู้วิจัยหลัก) แหล่งทุน: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

- โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Understanding Recruitment Industry in Thailand), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: สถานทูตสหรัฐอเมริกา

- โครงการวิจัยเรื่องการนำเข้าแรงงานจากกัมพูชาและลาว (Migrant Recruitment from Cambodia and Laos into Thailand), ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

- โครงการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมเชิงบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร (Collaboration for the Prevention and Elimination of Hazardous Child Labour in Samut Sakhon Province). ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

- โครงการศึกษาผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: การสร้างความกลมกลืนและความมั่นคงในชุมชน. ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 (ผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร