นิเทศฯ มรน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิญวิทยากรจากช่อง 5 ให้ความรู้

  

          เมื่อวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาปี 3 จำนวน 56 คนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพคือ นางสาวอัญชลี ศิลปชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มาให้ความรู้ในหัวข้อการสื่อข่าวและรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียง

           อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวว่าการเรียนในศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์นั้น  นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในด้านของการสื่อสารเป็นอย่างดียิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด  ฟัง  อ่าน  และเขียน  ทั้งจากนักวิชาชีพและนักวิชาการ การสื่อสารที่ดี ผู้ที่สื่อสารต้องให้ความสำคัญกับผู้รับสารให้มากกว่า เพราะจุดประสงค์ของการสื่อสารคือ ทำให้ผู้รับสารเข้าใจและคล้อยตามแนวความคิด ดังนั้นหากสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้รับสารแล้วย่อมทำให้การสื่อสารสมบูรณ์ การให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสารที่ดีควรพัฒนาทักษะดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การพูดให้จูงใจผู้ฟัง การรับฟังความต้องการของผู้ฟัง การเขียนให้ตรงประเด็นไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าว เขียนสารคดี เขียนสกู๊ป การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การมองผู้ฟังด้วยทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาด้านการสื่อสารกับผู้อื่นต้องคอยจับสัญญาณ การเชื่อมต่อระหว่างเรากับผู้ฟังให้ได้ก่อน เพราะหากการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์การสื่อสารย่อมติดๆ ขัดๆ ตัวอย่างของการเชื่อมต่อ เช่น  ผู้ฟังให้ความสนใจ ผู้ฟังเห็นด้วยและมีส่วนร่วม ผู้ฟังเปิดเผยแนวความคิด ทักษะของการสื่อสารที่ดี ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายก็จะกลายเป็นธรรมชาติในตัวเอง ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการ “เทคนิคการสื่อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเทคนิคการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาต่อไป

          สำหรับวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้นักศึกษา และผู้สนใจเข้าใจเทคนิคการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์และเปิดโลกทัศน์การ สร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์จากนักวิชาการและนักวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ในการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ในอนาคต
 และเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และทักษะในการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชน

           กลุ่มเป้าหมายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษาหมู่เรียน 56/68 จำนวน 31 คน และ 56/69 จำนวน 25 คน รวมเป็น 56 คน

          นางสาวสุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์ นักศึกษาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศฯ ปี 3 ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า พวกเรารู้สึกดีใจและขอบคุณ พี่อัญชลีเป็นอย่างมากคะ ที่สละเวลาจากการทำงานมาให้ความรู้พวกเรา ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมาย พวกเราได้เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้สอน แล้วเราก็นำทฤษฎีที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเราได้เติมเต็มและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเราจะได้ก้าวเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานจริง นอกจากนั้นพี่อัญชลียังได้แนะนำเรื่องของการฝึกงานในอนาคตอีกด้วยว่า “หากใครสนใจเข้าไปฝึกงานที่ช่อง 5 สามารถติดต่อมาได้คะ”