อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการทำงาน

2544-เข้าปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในตำแหน่ง พนักงานอัตราจ้าง (อาจารย์) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม