อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
12520
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month141
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year581
LastYear Last Year1,620

Current Position

     Chief of Public Administration Department,  Nakorn Pathom Rajabhat University (NPRU), Thailand

      Email : manoon_j@hotmail.com    Mobile Phone :  +66859680126

Education  Ph.D. (Integrated science, Local government)

Administration Experience

 • Personnel officer , Office of Civil  Service Commission
 • Secretary of Appraisal commission for High government officer
 • Secretary of Supervisor commission for Public service
 • Secretary of Permanent Secretary Board
 • Director of Nakorn Pathom election commission
 • Nation Assembly Representation
 • Vice Dean of Social and Humanities Faculty
 • Academic experience

 • Expert of Nakorn Pathom Election commission
 • Research and  Article : Local government, Good government  and Public service, Public administrative technique
 • Academic Lecturer : Theory of  Public administration, Public service system, Administrative technique  ,  Local government
 • Outstanding  Award

 • Outstanding Personnel Officer of Office of Civil  Service Commission
 • Outstanding Teacher of NPRU
 •  Vice President  of  NPRU