อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
12517
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month138
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year578
LastYear Last Year1,620

งานวิจัย/บทความ/เอก สารตำรา

- งานวิจัย ได้แก่  การสร้างแรงจูงใจในระบบข้าราชการไทย  ทัศนคติของกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทผู้นำท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติ

- บทความทางวิชาการ ได้แก่ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวฉือจี้กับการประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาไทย  แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เวียดนามกับการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนักศึกษาไทย  แนวทางและความสำเร็จในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ของชุมชนไม้เรียงและคีรีวงษ์ นครศรีธรรมราช    ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการไทย   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

- เอกสาร ตำรา  ได้แก่  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  เทคนิคการบริหาร