อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
12516
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month137
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year577
LastYear Last Year1,620

 

อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์

การศึกษา   ปริญญาเอก สหวิทยาการด้านการปกครองท้องถิ่น

                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
 • เลขานุการคณะกรรมการประเมินข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งระดับ 9 - 11
 • เลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
 • เลขานุการคณะปลัดกระทรวงและเทียบเท่า ระดับ 11
 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญ 2540
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  ปี 2540
 • วิทยากรการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารราชการ เทคนิคการบริหาร การปกครองท้องถิ่น ธรรมาภิบาล แก่หน่วยงานต่าง ๆ
 • รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ประวัติการศึกษาดูงาน

     ศึกษาดูงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเทศต่างๆ ได้แก่  เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย  อินเดีย   ไต้หวัน  จีน  ฮ่องกง  เกาหลี   ญี่ปุ่น   ออสเตรีย  เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

สาขาวิชาที่สอน /เชี่ยวชาญ 

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์    เทคนิคการบริหาร    การสัมมนา  การปกครองท้องถิ่น ธรรมาภิบาล การบริหารราชการ การบริหารการพัฒนา

 

เกียรติประวัติที่เคยได้รับ

     ข้าราชการดีเด่น สำนักงาน ก.พ.

     ข้าราชการครูผู้สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม