Dr.PHIBOON  MANGKORN

Center for Arts Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Contact No: (+66) 34 109 300  #741
Mobile : (+66) 812990902

E-mail: mangkorn@npru.ac.th
Line ID: 0812990902
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.Statistics Statistics
6924
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month30
LastMonth Last Month48
ThisYear This Year188
LastYear Last Year1,042

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำวารสารน่าอ่าน "ฟีลลิ่ง" Art Education Journal เล่ม 003 เดือนเมษายน 2564 ภาพปก: ศิลปิน นุกูล ปัญญาดี

   เป็นเรื่องราวความรู้ ความบันเทิง เกี่ยวกับ ศิลปศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กวี ดนตรี การแสดง

   สนใจติดต่อ มูลนิธิอารี  สุทธิพันธุ์ (คุณธารทิพย์ 086 518 5551)

 

แนะนำวารสารน่าอ่าน "ฟีลลิ่ง" Art Education Journal เวอร์ชั่นใหม่ ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนเมษายน 2564

   เป็นเรื่องราวความรู้ ความบันเทิง เกี่ยวกับ ศิลปศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กวี ดนตรี การแสดง

   สนใจติดต่อ มูลนิธิอารี  สุทธิพันธุ์ (คุณธารทิพย์ 086 518 5551)

 

ข่าว และภาพกิจกรรม
 
     17-20/02/2017 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

 

   29-07-2016   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม และอาจารย์ ดร.ธวิท วงษ์พลาย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 2) ในโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     27-07-2015   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 1) ในโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 จัดโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์