มาลินี จำเนียร
         Malinee Jumnian
        คณะพบาบาลศาตสร์ 

Statistics Statistics
4953
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month12
LastMonth Last Month94
ThisYear This Year1,151
LastYear Last Year963

ประวัติ
ชื่อ มาลินี จำเนียร

ที่อยู่

       -

ประวัติการศึกษา

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

                   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการพยาบาลสาธารณสุข

                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Diploma in Nursing and Midwifery

           Bangkok Adventist Hospital, School of  Nursing

การศึกษา/การอบรมอื่น ๆ เพิ่มเติม

            -วุฒิบัตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

             -วุฒิบัตรหลักสูตรการปฏิรูปการเรียนรู้และสาธารณสุขแนวใหม่ (การสอนแบบบูรณาการ)    

             สถาบันพระบรมราชชนก (การศึกษาชุมชน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ตนเอง

               และการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา)

           - Certificate in Health social science

              University of California, San Francisco. U.S.A. 

           - Certificate in  Curriculum  Design and Instructional Strategies to Foster Life Long learning   

              The University of Newcastle.  AUSTRALIA  

- วุฒิบัตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขล

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

อาจารย์สอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน     

- รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

- รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

                - รายวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์   การทำคลอดที่บ้าน

- รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต   การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

- รายวิชามนุษย์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- รายวิชาวิจัย  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

3. ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลมิชชั่น  

  พ.ศ. 2524 – 2529

              พ.ศ. 2524 – 2529

 

พยาบาลประจำการ

แผนกสูติกรรมสามัญ

                                 พ.ศ. 2524 - 2526

 

แผนกกุมารเวชกรรม

                                  พ.ศ. 2527 - 2529

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

                พ.ศ. 2530 – 2557

            พ.ศ. 2530 – 2557

อาจารย์พยาบาล

ชุดวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน     พ.ศ. 2530 -2557

             พ.ศ. 2530 -2557

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

             พ.ศ. 2539

 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

             พ.ศ. 2541

 

ประธานกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ

             พ.ศ. 2550

 

งานบริหารหลักสูตร

             พ.ศ. 2549

 

งานจัดการความรู้ (Knowledge Management)

             พ.ศ. 2552

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 

 

                         พ.ศ. 2557 –

- หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน            พ.ศ. 2557 -- คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา

   รับผิดชอบงานทุนการศึกษา และงานอาจารย์ที่ปรึกษา

ปัจจุบัน

Office 034-261021,034-261081 ext 3581
เบอร์โทรศัพท์  086-0943357  
อีเมล์  malineemai@webmail.npru.ac.th
         malinee2014@outlook.co.th