อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
31056
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month295
LastMonth Last Month417
ThisYear This Year295
LastYear Last Year4,910

 


มคอ.3 1633107 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
(Database Management for information work)