อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
31049
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month288
LastMonth Last Month417
ThisYear This Year288
LastYear Last Year4,910

 

ประวัติ
เกิดที่สุพรรณบุรี, 19  กรกฎาคม  2522
ศศบ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
    สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
ศศม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2546 - ปัจจุบัน

Dept: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Title: อาจารย์
Phone: 081-9430442
email: nemisskung@msn.com

งานวิจัยที่สนใจ
การจัดการสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

รายวิชาที่สอน
การจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมประยุต์ในงานสารสนเทศ
การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ

การค้นคืนสารสนเทศ

Service Interests
-

งานที่เผยแพร่

- การประยุกต์ใช้การเรียนรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2551) (ผู้วิจัยร่วม)
- การรับรู้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อมุ่งพัฒนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2553) (ผู้วิจัยร่วม)
- ปัจจัยพื้นฐานที่อำนวยต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแก่ประชาชนในจังหวัดนครปฐม (2554)(ผู้วิจัยร่วม)

- สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.(2549) (ผู้แต่งร่วม)
- สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. (2552) (พิมพ์ครั้งที่ 2)(ผู้แต่งร่วม)
- สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. (2554) (พิมพ์ครั้งที่ 3)(ผู้แต่งร่วม)

Websites
-

การศึกษา
ศศบ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
ศศม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553